బాబాయ్ – అబ్బాయ్ – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

“ఏరా పొద్దున్నుంచి కనపడలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చావ్?”   “ సినిమాకెళ్ళాను బాబాయ్.”   “ఎలా ఉందేవిటి?”   “ఏమో నాకు నచ్చలేదు.., ఎందుకో ఇంకొంత బావుండచ్చనిపించింది.”  …

అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ – (ఎడిత్ నెస్ బిట్ ) మొదటి భాగం [మైథిలి అబ్బరాజు ]

ఎడిత్ నెస్ బిట్ – ఇంగ్లీష్ లో పిల్లల కోసం రాసినవారిలో ముఖ్యమైనవారు( పెద్దవాళ్ళ కోసం కూడా రాసినా) . మొదటి వరస లో ఉంటారు. లూయీస్…

చీకటి ( కథ ) – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

చుట్టుపక్కల చీకట్లకి అంటకుండా వెళ్తోంది బస్సు.  మేఘాలు పొగరుగా కురుస్తున్నాయి. ఎక్కడో దూరంగా ఉరిమిన చప్పుడు, డ్రైవర్ గుండెలో బెదురులా ప్రతిధ్వనించింది. అద్దం పైన నీటి బొట్లు…