‘ చుక్కలు ‘ [స్కెచ్ ] – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

“పొద్దున్న ఏ రంగు చొక్కా వేసుకున్నావో సాయంత్రానికి మర్చిపోతావ్, ఉబర్ పిలిచి ఓలా క్యాబ్ ఎక్కేస్తావ్, పెట్టె సద్దేటప్పుడు షర్టులు పెట్టి ప్యాంట్లు మర్చిపోతావ్. ఇంత అయోమయంగా … More

బాబాయ్ – అబ్బాయ్ – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

“ఏరా పొద్దున్నుంచి కనపడలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చావ్?”   “ సినిమాకెళ్ళాను బాబాయ్.”   “ఎలా ఉందేవిటి?”   “ఏమో నాకు నచ్చలేదు.., ఎందుకో ఇంకొంత బావుండచ్చనిపించింది.”   … More