అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ – (ఎడిత్ నెస్ బిట్ ) మొదటి భాగం [మైథిలి అబ్బరాజు ]

ఎడిత్ నెస్ బిట్ – ఇంగ్లీష్ లో పిల్లల కోసం రాసినవారిలో ముఖ్యమైనవారు( పెద్దవాళ్ళ కోసం కూడా రాసినా) . మొదటి వరస లో ఉంటారు. లూయీస్ … More

స్వాధీన – మైథిలి అబ్బరాజు

  ఆ వారం చివరన వాళ్ళిద్దరూ రాజీ  చేసుకున్నారు . అంటే అంతకుముందేదో పోట్లాడుకున్నారని కాదు. రెండేళ్ళ పరిచయం లో దెబ్బలాటలు లేనేలేవు. అదొక ఒప్పందమని అనుకోవచ్చు … More