అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ – మూడో భాగం ఇ. నెస్ బిట్ – మైథిలి అబ్బరాజు

అంతులేని  నిధి  కి అధికారులయి ఉండి  కూడా , నిజంగా పనికొచ్చేదాన్నీ సంతోషం ఇచ్చేదాన్నీ దేన్నీ కొనుక్కోలేకపోయారు పిల్లలు. ఒక జత నూలు గ్లవ్స్, ఒక మొసలి … More

అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ [రెండో భాగం] – మైథిలి అబ్బరాజు

ఆ రోజు ఆంథియా కి ఒక కలొచ్చింది. అచ్చం నిజంగా జరుగుతున్నట్లే అనిపిస్తూండింది. ఒక్కత్తే జూ పార్క్ లో తిరుగుతోందట, వాన పడుతోందట –  వర్షానికి  అక్కడి … More