ఓహో గులాబి బాలా – సాంత్వన చీమలమర్రి

నీకెందుకో అనిపిస్తుంది – మంచి టైలరనేవాడు నిజమైన ప్రేమ, నీతి నిజాయితీ లాంటి కావ్యవస్తువు అని. అందరూ వాడి గురించి మాట్లాడతారు, సినిమాలు తీస్తారు, స్తోత్రాలు చదువుతారు … More

బాబాయ్ – అబ్బాయ్ – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

“ఏరా పొద్దున్నుంచి కనపడలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చావ్?”   “ సినిమాకెళ్ళాను బాబాయ్.”   “ఎలా ఉందేవిటి?”   “ఏమో నాకు నచ్చలేదు.., ఎందుకో ఇంకొంత బావుండచ్చనిపించింది.”   … More

అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ – (ఎడిత్ నెస్ బిట్ ) మొదటి భాగం [మైథిలి అబ్బరాజు ]

ఎడిత్ నెస్ బిట్ – ఇంగ్లీష్ లో పిల్లల కోసం రాసినవారిలో ముఖ్యమైనవారు( పెద్దవాళ్ళ కోసం కూడా రాసినా) . మొదటి వరస లో ఉంటారు. లూయీస్ … More