అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ – మూడో భాగం ఇ. నెస్ బిట్ – మైథిలి అబ్బరాజు

అంతులేని  నిధి  కి అధికారులయి ఉండి  కూడా , నిజంగా పనికొచ్చేదాన్నీ సంతోషం ఇచ్చేదాన్నీ దేన్నీ కొనుక్కోలేకపోయారు పిల్లలు. ఒక జత నూలు గ్లవ్స్, ఒక మొసలి … More